Algemene Voorwaarden

Definities:

Verkoper: Laurien Lijbaart

 • statutair gevestigd: Vermeulenstraat 51, 5012 HA Tilburg, Nederland
 • ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 70524793
 • BTW nummer: NL001771982B05

 • bezoekadres: Vermeulenstraat 51, 5012 HA Tilburg

 • emailadres: info@laurienlijbaart.com / info@kind-in-mij.nl
 • telefoonnummer: +31 (0)6 11274528
 • websites: https://laurienlijbaart.com & https://kind-in-mij.nl

Koper: een natuurlijke persoon die wettelijk de volwassen leeftijd heeft en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met welke persoon Verkoper een overeenkomst sluit.

Bestelling: een door Koper volgens de in artikel 2.1 omschreven procedure geplaatste bestelling voor de levering van een of meerdere Producten.

Product: een door Verkoper op de Website ter verkoop aangeboden Laurien Lijbaart product.

Koopprijs: de op de Website vermelde prijs van een Product inclusief de BTW en de verzendkosten.

Overeenkomst: de Bestelling die door Verkoper als zodanig is geaccepteerd.

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Laurienlijbaart.com & Kind-in-mij.nl is een online webwinkel in illustraties, prints, coaching en knuffelpoppen die via https://laurienlijbaart.com & https://kind-in-mij.nl kan worden bezocht. 

1.2 Deze algemene voorwaarden, die door Verkoper online beschikbaar zijn gesteld op www.laurienlijbaart.com en www.kind-in-mij.nl zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen Koper en Verkoper met betrekking tot het gebruik van de Website, waaronder koop/verkoop van een Product op of via de Website.

Artikel 2. TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

2.1 Een Overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt uitsluitend tot stand door aanvaarding door Verkoper van de Bestelling (het aanbod) van de Koper die als volgt op of via de Website is geplaatst:

 • Koper heeft het gewenste Product (in gewenste kleur) geselecteerd en het Product aan zijn boodschappenmandje toegevoegd;
 • Koper heeft de volgende stappen gevolgd en afgerond;

Stap 1: Koper heeft zijn adresgegevens ingevuld en, indien het gewenste afleveradres niet gelijk is aan het factuuradres, het gewenste afleveradres opgegeven;
Stap 2: Koper heeft de bestelling gecontroleerd;
Stap 3: Koper heeft de gewenste betaalmethode geselecteerd en heeft eventueel (deels) vooruitbetaald.

 • De Bestelling is geplaatst;
 • Koper ontvangt een bevestiging van de geplaatste Bestelling op elektronische wijze (via de Website).
 • Indien de Bestelling door Verkoper is geaccepteerd, verstuurt Verkoper zo spoedig mogelijk na het plaatsen van de Bestelling een bevestiging per email aan de Koper.

2.2 Verkoper behoudt zich het recht voor de door Koper geplaatste Bestelling onder andere niet te aanvaarden indien:

 • de totale waarde van de Bestelling hoger is dan het genoemde bedrag in de CHECKOUT pagina.
 • de door Koper ingevulde gegevens niet correct en/of volledig zijn of Verkoper in redelijkheid kan betwijfelen of dit geval is;
 • betaling door Koper niet binnen de overeengekomen termijn is ontvangen;
 • Koper al eerder betalingsverplichtingen jegens Verkoper niet is nagekomen;
 • Koper al eerder bij Verkoper geplaatste Bestellingen niet in ontvangst heeft genomen en/of niet heeft afgehaald bij een parcelpunt;
 • er sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving bijvoorbeeld in de op de Website weergegeven prijzen, door bijvoorbeeld het vergissen in de munt eenheid (pond of US Dollars)
 • het gewenste afleveradres niet is gelegen in het land dat is opgegeven als adres.

Verkoper zal Koper zo spoedig mogelijk in kennis stellen indien een Bestelling niet wordt geaccepteerd.

2.3 Verkoper zal de Overeenkomst gedurende een bepaalde tijd (ten minste 7 jaar) archiveren en bewaren. Eveneens kan Koper de Overeenkomst bij Verkoper opvragen – zolang deze bij Verkoper gearchiveerd is – door contact met Verkoper op te nemen via de gegevens vermeld bij de “Contact” button op de Website.

2.4 De Overeenkomst inclusief de op de Website geplaatste ‘algemene voorwaarden’ omvatten de gehele overeenkomst tussen Koper en Verkoper met betrekking tot het gebruik van de Website en het plaatsen en uitvoeren van een Bestelling.

Artikel 3. WIJZE VAN AFLEVERING EN LEVERINGSDATA

3.1 Aflevering vindt plaats door een door Verkoper aangewezen Post vervoerder; of mits de Koper heeft gekozen voor: ‘Afhalen’ op de CART pagina bij ‘verzendmethoden’. Bij de optie ‘Afhalen’ dient er een afspraak gemaakt te worden met de verkoper en zal de aflevering aan de voordeur van Vermeulenstraat 51 te Tilburg plaatsvinden; mits er via de webwinkel betaald is. (zie Art. 4.3)

3.2 Na totstandkoming van de Overeenkomst zal de Verkoper de Producten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen verzenden naar het door Koper opgegeven adres, mits de volledige koopprijs door Verkoper is ontvangen. Indien de Koper heeft gekozen voor een ‘aanpassing’ van het product geldt er een langere uiterlijke levertermijn, dit omdat bij een ‘aanpassing’ de Verkoper is genoodzaakt een product te maken die deze niet op voorraad kan hebben (vanwege de te maken aanpassing), zo kan het geschieden dat de stof niet leverbaar is voor bepaalde bij stoffen-leverancier aan Laurien Lijbaart / verkoper (derde)

3.3 Overeengekomen leveringsdata worden door Verkoper zoveel mogelijk in acht genomen. Koper erkent echter dat de leveringsdata zijn gebaseerd op de aan Verkoper ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bekende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties te leveren door derden, op van de door die derden aan Verkoper verstrekte gegevens en overleg betreffende de te maken bestelling.

3.4 Indien de aflevering vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan binnen 14 (veertien) dagen na het tot stand komen van de Overeenkomst bericht. De koper kan de Overeenkomst dan kosteloos ontbinden totdat de Bestelling wordt verzonden.

3.5 Het risico met betrekking tot beschadiging of vermissing van de Producten gaat op Koper over vanaf het moment van bezorging.

3.6 De Verkoper streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de ter verzending aan te bieden. Hiertoe is de Verkoper echter niet verplicht.

3.7 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de Koper zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de Koper daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

3.8 Een bestelling wordt door de Verkoper niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de Koper over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet op voorraad zijnde, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft een bericht. Dit kan bijvoorbeeld komen door het niet op tijd leveren van stoffen van leveranciers, waar de Verkoper afhankelijk van is om de bestelling (het product) te vervaardigen. De Koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. De Verkoper zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

3.9 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijs wijzigingen zijn voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig mogelijk op de website weergegeven als de redelijkheid vereist.

Artikel 4. PRIJS EN BETALING

4.1 De op de Website vermelde prijzen zijn weergegeven in euro’s deze zijn inclusief de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en exclusief eventuele verzendkosten (buitenland). De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de Verkoper. Bij het plaatsen van de Bestelling en bij het bevestigen van de Overeenkomst zal de totaal verschuldigde koopprijs worden weergegeven.

4.2 Verkoper kan de op de Website weergegeven prijzen van tijd tot tijd aanpassen zonder dat hier een kennisgeving voor is vereist. De weergegeven prijzen op het moment van het plaatsen van de Bestelling zijn de prijzen die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

4.3 Betaling vindt plaats via de op de Website weergegeven mogelijkheden en dient vóór aflevering van het Product te geschieden. Deze bepaling geldt voor alle opties: Levering via de post EN afhalen aan huis te Vermeulenstraat 51, Tilburg. De verkoper (Laurien Lijbaart) is een webwinkel en aan huisdeur wordt niet verkocht. Indien er een overeenstemming is met Laurien Lijbaart tot afhalen; dient er eerst via de webwinkel gekocht te worden.

4.4 De koper heeft de plicht om onjuistheden in de door de Koper aan Verkoper verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de Verkoper mede te delen.

4.5 De Koper geeft De verkoper toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de Koper gekozen betalingswijze.

4.6 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van de Verkoper.

Artikel 5. RECHT TOT RETOURZENDEN

5.1 Koper heeft het recht om het geleverde Product binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van het Product kosteloos zonder opgave van reden op de door Verkoper aangegeven wijze terug te sturen mits het Product onbeschadigd en (voor zover mogelijk) in originele en onbeschadigde verpakking is. De Koper kan, mits de Verkoper het retour verzonden product heeft ontvangen en in goedkeuring als nieuw verkoopbaar product heeft bevonden, ruilen tegen een ander, gelijkwaardig Product. Dit geldt niet voor illustraties in opdracht.

5.2 Indien het in het vorige lid vermelde geval de Koper aangeeft het product niet te willen ruilen maar het product om andere redenen niet te meer te willen kopen, zal de Verkoper de Koopprijs minus de verzendkosten, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Verkoper het geretourneerde product heeft ontvangen en in goedkeuring als nieuw verkoopbaar product heeft bevonden (zie lid.5.1), terugbetalen. Ook indien niet alle van de Overeenkomst onderdeel uitmakende producten worden geretourneerd, is Verkoper gerechtigd de originele verzendkosten op de terug te betalen Koopprijs in mindering te brengen, omdat voor de niet geretourneerde producten eenzelfde bedrag aan verzendkosten verschuldigd zou zijn. De door de koper gemaakte product retourkosten zullen niet vergoed worden. Het maakt Laurien Lijbaart niet uit hoe de koper het product terug levert: Welk postbedrijf of het langs brengt, dat is vrij aan de koper. Maar nogmaals, wij betalen deze kosten niet.

Artikel 6. OVERMACHT

6.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een vertraging in de levering of niet-levering veroorzaakt door omstandigheden die de nakoming van de op Verkoper rustende verbintenis verhinderen en die niet aan Verkoper zijn toe te rekenen, doordat ze niet te wijten zijn aan zijn schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen zoals – maar niet beperkt tot – oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afgekondigde nationale rouw, werkstaking, transportmoeilijkheden, handelsbeperkingen, problemen met douaneautoriteiten, brand, overstroming, aardbeving, faillissement van de door Verkoper ingeschakelde derden, het niet of niet tijdig leveren van goederen door leveranciers van Verkoper, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van Verkoper of door haar ingeschakelde derden.

6.2 Indien Verkoper door overmacht niet of niet tijdig in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, heeft Verkoper het recht de Overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren of wel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is enige schadevergoeding aan de Koper te voldoen.

Artikel 7. KLACHTEN

7.1 De contactgegevens van Verkoper en van de door Verkoper voor de afhandeling van klachten ingeschakelde derde partijen staan onder de “Contact” button op de Website vermeld. Dit kan door telefonisch contact met de Verkoper contact op te nemen of een e-mail te sturen aan: info@laurienlijbaart.com

De Verkoper doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de klant de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken de Verkoper binnen bekwame tijd te informeren over deze eventuele bij de aflevering zichtbare gebreken of andere klachten over de uitvoering van de Overeenkomst. De Koper kan eerst bellen met de Verkoper. Maar dergelijke klachten dienen schriftelijk, volledig en duidelijk gemotiveerd te worden ingediend. (toegevoegde foto’s helpen bij de verwerking van de klacht)

7.2 Klacht met betrekking tot kwaliteit van de artikel(en)

De garantietermijn op de knuffelpop KIM – Kind In Mij is 6 maanden na ontvangst van de pop. Uiteraard is deze garantie uitsluitend van kracht bij verantwoordelijk en normaal gebruik en wassen volgens het wasvoorschrift (tot 40 graden en niet bleken of strijken). Daarnaast dient de redelijkerwijs te verwachten levensduur van een knuffelpop ook 6 maanden te zijn.

De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften zoals bijgeleverd door Laurien Lijbaart bij de knuffelpop indien de Koper kiest of heeft gekozen voor een afwijkende was-methode, zal de klacht ten allen tijde ongegrond worden verklaard.

Deze garantie vervalt wanneer de Koper zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Indien de Koper een dergelijke klacht heeft over een artikel dat bij laurienlijbaart.com of kind-in-mij.nl is gekocht, zou De Verkoper dit graag van de Koper vernemen. De Koper kan ook dan een mail sturen aan: info@laurienlijbaart.com

7.3 Door Verkoper ontvangen klachten worden binnen een termijn van 5 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de Verkoper dit binnen 5 dagen aan Koper kenbaar maken onder vermelding van het tijdsbestek waarbinnen Koper een antwoord kan verwachten. Dit kan bijvoorbeeld zijn in een vakantieperiode.

7.4 Koper erkent dat geringe en/of in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet of lastig te vermijden afwijkingen in kwaliteit, maat, kleur, afwerking etc. met betrekking tot de Producten niet of lastig te vermijden zijn en geen gegronde reden voor een klacht kunnen zijn. Dergelijke klachten alsmede klachten over het feit dat bepaalde artikelen uit het assortiment zijn gehaald, zijn niet gegrond. Verkoper is niet aansprakelijk voor door Koper geleden schade vanwege dergelijke klachten.

7.5 Koper zal zijn volledige medewerking verlenen bij een eventueel door Verkoper ingestelde terugroepactie. Koper zal Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen indien Koper vermoedt dat een Product een veiligheidsgebrek vertoont en onderwerp van een terugroepactie is.

Artikel 8. ANNULERING VAN EEN BESTELLING

8.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden of doorgestuurd naar ons magazijn, binnen 24 uur nadat de klant de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. De Verkoper verzoekt de Koper daartoe een e-mail te sturen aan: info@laurienlijbaart.com De ‘order annulering’ van de Koper / NIET-Koper zal per e-mail bevestigd worden. Zodra het verzoek van de Koper tot annulering van het product bevestigd is, mag de Koper deze als ontvangen beschouwen. Indien de Koper de geannuleerde bestelling reeds van betaling heeft voldaan, restitueert de Verkoper het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen op het door de klant aan te geven rekeningnummer. Uiteraard zo snel mogelijk.

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 Verkoper behoudt zich de eigendom van alle geleverde of te leveren zaken voor, totdat integraal aan Verkoper voldaan zullen zijn: de door Koper verschuldigde prestaties en (betalings)verplichtingen voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken; vorderingen wegens tekortschieten van Koper in de nakoming van deze overeenkomst.

Artikel 10. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 De Verkoper is volgens de wet verplicht een Product te leveren dat voldoet aan het contract met de Koper.

10.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade van welke aard ook die Koper lijdt vanwege de Overeenkomst. Eventuele directe schade waarvoor Verkoper wettelijk gezien aansprakelijk voor is jegens Koper, zal de Koopprijs nooit overschrijden. Deze bepaling beoogt de aansprakelijkheid van Verkoper in geval van letselschade of overlijden niet uit te sluiten.

10.3 Mocht een product binnen de garantietermijn (zie lid 7.2) een gebrek vertonen, neem dan contact op met de Verkoper. Nadat deze het gebrek ook heeft vastgesteld, repareren, of vervangen we het product zo snel mogelijk. Dit kan één tot vier weken duren. Mocht het product op een verkeerde manier zijn ver- of gewassen, dan is het product uitgesloten van garantie.

10.4 In aanvulling op Art. 10.2 is de verkoper is niet aansprakelijk voor het verkeerd gebruiken van een knuffelpop KIM -Kind In Mij. Bij knuffelpoppen dient het product op de juiste wijze gebruikt te worden, uiteraard met betrekking van de fantasie van het kind. Maar gezien het een handgemaakte, stoffen knuffelpop voor oa kinderen betreft, stellen wij de ouder of gezagvoerende verantwoordelijk voor het op gebruik.

10.5 In aanvulling op Art. 10.2 is de verkoper is niet aansprakelijk voor het verkeerd gebruiken van een knuffelpop. Voor de veiligheid adviseren we om de knuffelpop niet bij slapende kinderen te leggen jonger dan twee jaar. Als de gebruiker om wat voor reden dan ook, bij gebruik van de knuffelpop in ademhalingsproblemen komt is de verkoper hier niet voor verantwoordelijk. De knuffelpoppen worden met de hand vervaardigd en zijn niet gekoppeld aan voorgeschreven protocollen. U dient zelf waakzaam te zijn.

Artikel 11. COMMUNICATIE

11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Koper en Verkoper, dan wel tussen Verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Koper en Verkoper, is Verkoper niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de Verkoper.

Artikel 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 De wet van het land waar u woont is van toepassing op deze overeenkomst.

12.2 Het kan voorkomen dat de Koper niet tevreden is over de producten of diensten van de Verkoper. De Koper wordt verzocht in dat geval zo snel mogelijk contact op te nemen met de Verkoper, bij voorkeur per e-mail: info@laurienlijbaart.com Uiterlijk binnen 5 werkdagen zal de Verkoper op de klacht reageren (zie lid.7.3). Komen de Koper en Verkoper samen niet tot een oplossing, dan kan de Koper – tegen betaling van € 25,00 klachtgeld – de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070-3105310. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt de Koper (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan de Koper terugbetaald.

12.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,

zullen Verkoper en Koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 13. AANPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

13.1 Deze algemene voorwaarden kunnen door Verkoper van tijd tot tijd worden aangepast. De meest recente algemene voorwaarden worden op de Website geplaatst. Koper dient deze algemene voorwaarden altijd te raadplegen voordat Koper gebruik maakt van de Website. Indien Koper de algemene voorwaarden niet kan raadplegen via internet, zal Verkoper op verzoek het meest recente exemplaar van de algemene voorwaarden per email aan Koper toezenden.
Versie: maart 2024

Vragen, klachten en opmerkingen:

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben over de voorwaarden en wenst u, een aanpassing, alvoors u overgaat tot koop van één door laurienlijbaart.com aangeboden producten. Dan wordt u verzocht schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de Verkoper: Laurien Lijbaart

E-Mail : info@laurienlijbaart.com